Mountains

Vandra - Dovrasjödalen

Information

icon
LedtypFrivandring
icon
Distans6.5 km
icon
UtrustningTa med själv

Sjöarna är till stor del omgivna av branta bergväggar och vidsträckta barrskogar. De mest tydliga branterna finns vid norra sjön. I reservatet finns hundraårig barrblandskog och hällmarkstallskog, den senare med betydligt äldre tallar.

Vulkaner, vatten och is

En gång i tiden var den djupa och trånga sprickdalen fylld av den vulkaniska bergarten diabas. Under årtusendena har vatten och is nött bort diabasen så att bara de branta sidorna av det mer motståndskraftiga urberget står kvar. På hällarna vid norra sjön ser man att berget består av en mycket grovkornig gnejs, kallad ögongnejs. Här syns också hur hårda stenar, som varit infrysta i inlandsisens bottenskikt, har repat berghällen. Sådana så kallade isräfflor antyder den framglidande ismassans rörelseriktning.

Magra hällmarker

Vid en vandring runt Dovra sjöar lägger man märke till hur olik vegetationen är uppe på berget och nere i dalen. På den torra och magra hällmarken finner tallen rotfäste i smala springor i berget. Ljung, lingon, lavar och mossor klarar denna karga växtmiljö fint.

Rik dalbotten

Nere i dalen finns rester av bergarten diabas, som är basisk och ger en helt annan och rikare växtlighet. Den rikaste vegetationen finns i dalgången norr och söder om sjöarna. Blåsippa, springkorn, lundbräsma, vårärt, trolldruva och underviol är några av växterna som finns här.

Fornborgen

Från parkeringsplatsen följer man den orangemarkerade stigen en kilometer till stigförgreningen nära fornborgen, för att via borgen ta sig fram till reservatet. Ett annat alternativ är att fortsätta stigen fram till norra spetsen av norra sjön. Vid fornborgen kan man lägga märke till resterna av borgens mur. På andra sidan användes sprickdalens branta stup som försvar.

Dovra kyrka

I bergsbranten vid norra sjöns nordspets finns ett valvformat utskjutande bergsparti som kallas Dovra kyrka. Denna uppmärksammade formation har skapats genom blockvittring i berget. Ett sprickområde som Dovradalen är en utmärkt angreppspunkt för vattnets och frostens nedbrytande krafter. Genom att vattnet tränger in i bergets sprickor och ökar i volym vid övergång till is vidgas dessa sprickor. Till slut kan även stora block lösgöras från bergväggen. När detta har skett här är osäkert. Enligt traditionen var det jätten i Dovradalen som bröt loss blocket för att krossa Viby kyrka. Jättarna tålde inte klangen av kyrkklockorna och den nya kristna läran. Därför brukade de med så kallade jättekast försöka förstöra kyrkornas klockor. Jättens hustru hette Dovra. Hon sörjde över att ha en så vildsint make, och hennes strida tårar samlades upp i sprickdalen och bildade de tre sjöarna.

Gå runt de tre sjöarna

Det finns möjligheter att gå runt en, två eller tre sjöar. Runt enbart den norra sjön är det 2,3 kilometer, runt norra och mellersta sjön 4,0 kilometer och runt alla tre sjöarna 6,5 kilometer. Avståndet från parkeringen till starten vid norra sjön är 1,5 kilometer, alltså fram och åter 3 kilometer.

Skylt finns i centrala Östansjö. Vägen in till reservatet är återvändsgata. Vändplanen vid parkeringen och stigsystemets början ska användas. Du kan också nå reservatet från söder. Från Åsbro, kör mot Karintorp. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Dovra. Efter ytterligare ca 1 km går en avtagsväg åt höger mot reservatet. Du når reservatsparkering efter ca 1 km.

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan

  • medföra ej kopplad hund

  • störa djurlivet, bedriva insamling av växter

  • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt riskera att skada växtligheten. Bär och matsvamp får dock plockas.

  • göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande trädstammar

  • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldplats och med där anvisad ved

  • tälta

  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida

  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning

  • sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår

Ladda ner appen för att läsa mer