Mountains

Vandra - Prinskullen

Information

icon
TidsåtgångHalvdag
icon
LedtypFrivandring
icon
SvårighetsgradLätt
icon
Distans2 km
icon
UtrustningTa med själv

Här satt enligt traditionen prins Gustav, diktarprinsen, och fick inspiration till sina dikter och sin musik. Kullen har fått sitt namn från detta.

Grusås med dödisgrop

Naturreservatet Prinskullen bildades i slutet av 1970-talet för att bevara en del av Askersundsåsen från att bli exploaterad som grustäkt. I reservatets södra del ligger en cirka 15 meter hög åsrygg. Norr om denna utbreder sig flackare sandavlagringar. I en så kallad åsgrav eller dödisgrop har en tjärn, Rudatjärnen, bildats. Gropen bildades när ett isblock från inlandsisen begravdes i åsgruset och sedan smälte.

Tranbär i mossen

Rudatjärnen ligger omgiven av tallskog som närmare tjärnen övergår i en tallmosse, där det förutom vitmossa även växer hjortron, tuvull, skvattram, tranbär med mera. I mossen hittar man även den köttätande växten storsileshår. I tjärnen finns rikligt med vit näckros.

Grov barrskog och betad hagmark

På Prinskullen växer grov blandad barrskog och på de mer låglänta delarna lövskog med björk, ask, al och ek. Norra delen är en betesmark med ek och hassel. Äldre ekar finns kvar från tiden då skogen brukades som löväng. På våren är marken här helt täckt av vitsippor. Blåsippor finns under hasselsnåren. Mossfloran är rik i den fuktiga miljön, bland annat växer krushättemossa på hassel och palmmossa på marken.

Bästa picknickplatsen?

Picknickbord finns högst upp på kullen, med utsikt mot Stjärnsund, samt längst ut på udden i betesmarken. Från Askersund löper en vacker cykelväg ett långt stycke av vägen.

Skyltat från riksväg 50 söder om Askersund, ca 7 km söder om infarten till Stjärnsunds slott. Sväng av mot öster strax söder om bron över Lilla Hammarsundet.

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning

  • Plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen

  • Medvetet störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo

  • Medföra ej kopplad hund

  • Avsiktligt störa betesdjuren

  • Göra upp eld, tälta eller ställa upp husvagn

  • Framföra cykel eller motordrivet fordon eller parkera på annat än särskilt anvisad plats

  • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

  • På ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

Ladda ner appen för att läsa mer