Mountains

Vandra - Harge Uddar

Information

icon
TidsåtgångHalvdag
icon
LedtypLoop
icon
SvårighetsgradMedel
icon
Distans2.5 km
icon
UtrustningTa med själv

Det består av många små uddar som ligger helt öppet för Vätterns vindar och vågor. Här kan man uppleva dramatiska klippstränder och gamla hälltallmarker. De höga klipporna ger en härlig utsikt över Vättern och Vänneviken. Ute på de kala klipporna får man en känsla av att vara vid havet.

UrbergskalkBerggrunden i reservatet består av granit med inslag av kvartsporfyr och urbergskalk. Klipporna och bergsbranterna är en del av en större förkastning som finns längs Vättern. De små stenbrotten, som kan ses på flera platser i landskapet, är rester efter äldre tiders brytning av urbergskalk. Lastningen gjordes vid Vänneviken, och kalkkross som finns långt ut på västra sidan är spill efter lastningen.

Berggrunden påverkar floran

På bergskrönen och i strandbrynen växer låga, glesa, knotiga och vindpinade martallar. Men det finns även delar med gran, björk och asp. På hällmarkernas block och klippytor finns rikligt med lavar och mossor. Sällsynta mossor som späd hårgräsmossa, spindelmossa och kuddar av blåmossa växer på strandklipporna. Purpurknipprot, skogsknipprot, brudsporre, blodnäva, blåsippa, spåtistel och grusbräcka är arter som finns där kalkberggrunden ligger nära markytan. Ute på uddarna är det granitens varmt röda färg som lyser. I skrevor växer kattfot, getrams, backtimjan och blåklocka.

Spana efter fåglar!

Harge uddar, och särskilt den närliggande Klåvudden, är fina platser för att se sträckande sjöfåglar. Framför allt under våren ses bland annat ejder, sjöorre, svärta, strandskata och silvertärna. Det är arter som annars förknippas mest med öst- och västkusten. För att ha störst chans måste man vara på plats vid solens uppgång. Den sällskapliga småskraken är annars en karaktärsart vid Harge uddar.

Skridskoåkning i vikarna

Harge uddar är ett fint reservat under alla årstider. Men prova att åka dit på senhösten eller vintern. En stormig kväll i november kan Vätterns ansikte vara hotfullt men ändå lockande och friskt. En kristallklar februaridag då isen lagt sig i Viken visar sjön sig från sin bästa sida. Enstaka vågor kluckar mot klipporna och solen kan värma. Kalla vintrar fryser också Vättern till och erbjuder fantastisk skridskoåkning.

Skyltat från riksväg 50, strax söder om Stora Hammarsbron. Bra parkering, vindskydd och eldplatser finns.r utsikten över Vättern är fin och där man kan grilla korv eller söka skydd mot vinden.

Från parkeringen löper en 2,5 kilometer lång markerad vandringsled runt i området. Stigen är bitvis krävande. Lättast är att gå direkt till Vänneviken eller via genvägen till Vinterhamnen. Från Korpaberget har du en fin utsikt över Vättern och via en trappa når du ett vindskydd med eldplats där du kan grilla. Det finns även en eldplats på en av uddarna strax sydost om Korpaberget. Ved finns i anslutning till eldplatserna. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförrådet men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från reservatet).

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • ta med okopplad hund

  • störa djurlivet

  • göra upp eld annat än på anvisad plats

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

  • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor eller lavar

  • tälta

  • cykla annat än på befintlig cykelväg ut till Vännevikens båthamn

  • anordna snitslade spår

  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande

Ladda ner appen för att läsa mer